Стратешко партнерство

Стратешко партнерство

public-private-partnerships-in-education

Соопштение

Тутунски комбинат АД Прилеп и Филип Морис Интернационал Менаџмент СА(Philip Morris International Management SA) постигнаа договор за заедничко вложување, кое произлезе од објавениот повик  за стратешко партнерство во месец јули 2013 година. Стратешкото партнерство ќе се реализира преку формирање на ново Друштво со ограниченa одговорност, во кое Филип Морис Интернационал Менаџмент СА ќе има 51% капитално учество, додека Тутунски комбинат АД Прилеп ќе има 49% учество во капиталот. Новоформираното друштво ќе биде одговорно за производство, дистрибуција, промоција и продажба на брендовите од заедничкото портфолио на домашен пазар. Ова значи дека водечките светски брендови на Филип Морис ќе се произведуваат во Прилеп заедно со брендовите  на Тутунскиот комбинат АД Прилеп и истите ќе се промовираат и продаваат со искуството на Филип Морис.  Исто така е предвидено вложување во унапредување на производниот асортиман како би се постигнала силна синергија на меѓународните брендови на Филип Морис и домашните брендови со долга традиција на Тутунски Комбинат АД Прилеп, што со сигурност ќе ја осигура силната позиција на новата компанија на македонскиот пазар.   Дополнително, со овој Договор се обезбедува директен пласман на Тутунскиот комбинат АД Прилеп на значителни количини македонски ориентален тутун за потребите на Филип Морис. Со Договорот за стратешко партнерство се обезбедуваат дополнителни средства за инвестиции, осовременување на производството и подобрување на продуктивноста на Тутунски комбинат АД Прилеп. Долгорочните ефекти од истиот ќе бидат стабилизирање на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп, каде се очекува Тутунски Комбинат АД Прилеп постепено да се трансформира во профитабилна компанија.

Потпишувањето на Договорот за стратешко партнерство помеѓу Тутунски комбинат АД Прилеп и Филип Морис Интернационал Менаџмент СА ќе следи по неговото формално одобрување од страна на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

  • by admin
  • posted at 8:09 pm
  • April 16, 2014