• +00 (389) 510 120
  • info@tkprilep.com.mk

 

Тутунски Комбинат АД Прилеп произведува лепила за различна примена:

  • Тутунска индустрија
  • Градежништво
  • Етикети
  • Графичка индустрија
 

 

 

1. ЛЕПИЛА ЗА ТУТУНСКА ИНДУСТРИЈА:

ОЗНАКА ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА ВИСКОЗИТЕТ (MPA S) СУВА МАТЕР. (%)
АC 3654 N0 Составување на цигара со филтер стапче (tipping) на машини HAUNI 5000 ±500 46 ± 2
АC 155 N Составување на цигара со филтер стапче (tipping) на машини MOLINS 4000 ± 1000 45 ± 2
АC 3654 N1 Лепење на работ на цигарата 2000 ± 500 46 ± 4
AC 1000 Внатрешно лепење на филтер стапчиња 1000 ± 200 38 ± 5
AC 2000 Лепење на работ кај филтер стапчиња 2000 ± 500 50 ± 5
AC 343 GDX Лепење на тврда (box) паклица 3800 ± 200 56 ± 4
D 8 Лепење на мека (soft) паклица 4000 ± 500 52 ± 4
AC 200 Лепење на акцизни маркици 2500 ± 500 50 ± 5
AC 155 Лепење етикети на тутунски бали во јутена амбалажа 4300 ± 500 30 ± 2

2. ЛЕПИЛА ЗА ЕТИКЕТИ

ОЗНАКА ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА ВИСКОЗИТЕТ (MPA S) СУВА МАТЕР. (%)
AC PVC Етикети на PVC амбалажа 35000 ± 5000 47 ± 3
AC 505 Етикети на лимена амбалажа 3000 ± 500 52 ± 4
AC PET Етикети на ПЕТ амбалажа 50000 ± 5000 40 ± 5
AC 100 Етикети на стакло 80000 ± 10000 25 ± 5
Казеинокол Етикети на стакло 50000 ± 5000 50 ± 4
D 60 Етикети на стакло 60000 ± 20000 60 ± 5

3. ЛЕПИЛА ЗА УПОТРЕБА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

ОЗНАКА ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА ВИСКОЗИТЕТ (MPA S) СУВА МАТЕР. (%)
AC 155 За употреба во малтер 4300 ± 500 30 ± 2
AC 3655 За дрво (за општа употреба) 8000 ± 500 46 ± 5
AC 3655-0 За дрво (за столици) 10000 ± 2000 50 ± 2
AC 500 За лепење на стиропор 20000 ± 1000 45 ± 5
L 30 За лепење на паркет 30000 ± 5000 50 ± 5
L 40 За лепење на винфлекс плочки 26000 ± 400 65 ± 5

4. ЛЕПИЛА ЗА ХАРТИЈА И КАРТОН (ВО ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА)

ОЗНАКА ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА ВИСКОЗИТЕТ (MPA S) СУВА МАТЕР. (%)
AC 155 DN За нелакирана хартија 4500 ± 500 30 ± 2
AC 155 За хартија – општа употреба 4300 ± 500 30 ± 2
AC 8300 CO За картонски кутии 8000 ± 2000 55 ± 5
AC 250 За лепење картон на картон 250 ± 50 42 ± 3
AC 4000 За каширање 4000 ± 1000 15 ± 5
AC 415 Во книговезници (за лајмување) 10000 ± 2000 50 ± 5
AC 3655 За лакирана хартија и картон 9000 ± 1000 50 ± 4
AC 137 За целофан и полипропилен 10000 ± 3000 50 ± 5
Казеинокол За картонски хилзни во графичка индустрија 10000 ± 2000 50 ± 4