ТКП
Почеток на фабрикација
0  /  100
1955

Фабрикација на цигари во ТКП

Veni Vidi Vici

Прва фабрикација

Откако Економскиот институт во Скопје ја изготвил студијата за положбата на тутунската индустрија и фабрикацијата на цигари во земјата и Републиката, поднесено е барање до Околискиот одбор Прилеп, за пререгистрација на дејноста на Комбинатот од претпријатие за обработка на тутун во претпријатие за обработка на тутун и фабрикација на цигари, што е одобрено со Одлука на Околискиот одбор и регистрирано во Стопанскиот суд во Битола во 1955 година.

Првите машини за фабрикација на цигари биле машините од Институтот, што се сместени во Стариот магацин, изграден од Турската режија (1873) година..

Стар магацин како фабрика

Магацинот е адаптиран така што во приземјето и првиот спрат се сместени машините за фабрикација на цигари, а вториот спрат за сместување на суровина и готови производи.

Овој магацин е употребен за фабрика, бидејќи зачетокот на организирано претпријатие за обработка на тутун во Прилеп датира со подигањето на магацинот на Турската режија во 1873 година. Овој објект затоа и претставува и зачеток на индустриската фабрикација на цигари во 1955 година, после 82 години од изградбата на стариот магацин.

Кадрите за оваа фабрика се усовршувани во Љубљана, а дел во Скопје и Сараево. Овие работници беа со искуство во фабрикацијата на цигари од Институтот. По враќањето на работниците од стручното усовршување фабриката почна брзо да се шири со далеку поголемо производство од она во Институтот. Поради се подобриот прием на цигарите на пазарот, во 1955 година се пристапи кои набавка на нови машини Шкода Ц-6. Таква машина е видена на Загрепскиот саем. Веќе е склучен договор со Шкодините заводи од Плзен — Чехословачка. Машината е набавена во септември 1955 година и платена во готово со средства на Тутунскиот комбинат, како и учество на Здружението на тутунопроизводителите од Прилеп и Земјоделското стопанство за производство на тутун „Борка Левата“ — Прилеп.

Посебно би требало да се одбележи разбирањето на работните луѓе од тутунските работни организации за потребата во Прилеп да се изгради модерна фабрика за цигари што ќе го презентира Прилеп на домашниот и надворешниот пазар, не само преку продадените тутуни, туку и со финални производи — цигари.

Во почетокот и со активирањето на новата шкодина машина, пакувањето на тутунот било тврдо (шибер шахт) и рачно. Во 1956 г., набавена е уште една шкодина машина — овој пат Ц-7 и машина за меко пакување од Западна Германија од фирмата „Хауни“. Така што во 1956 година во Прилеп веќе е комплетирана фабриката за цигари со се поголем продор на домашниот пазар. Во почетокот, реализацијата се вршела претежно преку трговски патници, а потоа е формирано претставништво во Белград и стовариште во Загреб и се стапи во контакт со широката трговска мрежа во Југославија.

Потоа во 1958 година набавени се нови машини за изработка и автоматско целофанирање од Западна Германија и полуавтоматско пакување од Сараево, со што е започната нова фаза во натамошното проширување и модернизирање на фабрикацијата на цигари, што од година во година станува се поголемо и поголемо.

Спрема регистрираните податоци за оствареното количество на производство на цигари во Фабриката за цигари во ТКП во 1955 година, се отпочнало со производство од само 31 тон цигари.

Ваквото производство е одраз на се уште неуходаниот процес на работа и поради тоа што со производство е отпочнато кон крајот на годината. Се разбира има одраз и застареноста на машините што се провлекувала и во наредните неколку години со остварувано производство се до 1960 година, од испод 500 тони годишно.

Преку 1000 тони годишно производство на цигари се до 2000 тони, во Фабриката е остварувано се до 1968 година, а преку 2000 тони од 1969 година кога датира пуштањето на новата фабрика за цигари, така што во 1970 и 1971 год. е остварено производство на цигари од преку 5000 тони.

Прилепските цигари почнувајќи од 1956 година, во период од 15 години, го зголемија своето производство за повеќе од 45 пати. Со тоа е овозможено, од година во година, да биде се поголемо учеството на производството на цигари на ТКП во вкупното производство на Републиката и тоа од 10,08% во 1956 година на 73,85% во 1971 година. Ваквата експанзија на прилепските цигари на домашниот и надворешниот пазар е резултат на применета висока технологија во производството на цигари, а врз основа на употреба пред се на прилепските висококвалитетни ароматични тутуни и други тутуни одгледувани во поднебјето на СРМ и СФРЈ.

1969 ГОДИНА НОВА ЕРА ВО МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ФАБРИКАЦИЈАТА НА ЦИГАРИ

Посебно треба да се одбележи, дека за развојот на фабрикацијата за цигари од големо значење е 1969 година. Во оваа година изградена е нова фабрика за цигари, со нова локација и со нова технологија којашто претставува една од најмодерните фабрики во Европа. На тој начин, конечно Тутунскиот комбинат се вклучи во редот на големите производни организации од тој вид во Југославија и во Европа.

Co пуштањето на Новата фабрика за цигари нејзиниот капацитет изнесуваше годишно производство од 5000 тони цигари од најразлични видови и со највисок квалитет. Тоа се овозможи благодарение на модерната опрема што е последен збор на техниката во оваа индустриска гранка. Опремата е набавена од Западна Германија од познатата фирма „Хауни“.

Целокупниот процес на производство во оваа фабрика е автоматизиран и механизиран од подготовката на тутунот, влажењето, разлистувањето, обеспрашувањето, харманисувањето и сечењето до хранењето на машините за изработка на цигари и пакување . Сето тоа се врши без допир на раце на работниците со единствена и најзначајна улога на истите да ги пуштаат машините и инсталациите и да вршат контрола во нивната работа.

Фабрика 1

Денешната фабрика

Во оваа фабрика (Фабрика I) се произведуваа ориенталски, полуориенталски и бленд цигари од европски и американски тип. За прв пат во Југославија овде се произведени цигари во тврдо американско „Хинт шлихт“ пакување.

Лиценирани цигари

Во оваа фабрика се произведувани и мошне бараните на светскиот пазар цигари „НВ“ коишто во тогашно време покажуваат пораст во потрошувачката на Југославија и Европа.